Privacyverklaring Stichting Heen en Weer

 

Versie 5 augustus 2022

 

1.Inleiding

De Stichting Heen en Weer verzorgt een dienst waarmee buurtbewoners die geen korte afstanden kunnen lopen door hun wijk vervoerd kunnen worden. Dit wordt gedaan met behulp van elektrische invalidenvoertuigen gereden door vrijwilligers. Stichting Heen en Weer vraagt voor deze diensten een minimale financiële vergoeding van haar klanten. Daarnaast is zij financieel afhankelijk van donaties van haar relaties of sponsorfinancieringen van haar relaties.

Voor het identificeren van een klant of een relatie van de Stichting verzamelt Stichting Heen en Weer enkele gewone en enkele bijzondere persoonlijke gegevens, ook wel persoonsgegevens genoemd. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van vervoersdiensten en de daarom strekkende dienstverlening van de Stichting. Stichting Heen en Weer behandelt deze persoonsgegevens van haar klanten en relaties zorgvuldig en telkens conform de regels en eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 • Opbouw privacyverklaring

Stichting Heen en Weer is als organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In de onderstaande paragrafen beschrijven we welke persoonsgegevens we precies verwerken en voor welke doelen we dit doen. We geven tevens aan hoe we deze gegevens beveiligen en bewaren. Hier kunt u eveneens lezen welke rechten u als klant of relatie heeft, hoe u contact kunt opnemen met de Stichting Heen en Weer en hoe u een klacht kunt indienen.

 

 • Definitie persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een specifiek persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

 

 • Gegevens verkregen van anderen

Stichting Heen en Weer kan persoonsgegevens ontvangen van een derde partij. Bijvoorbeeld wanneer een bemiddelende organisatie ritten boekt voor een individu of groep, of wanneer iemand die uw persoonlijke belangen behartigt voor u een vervoersdienst bestelt. Daarnaast kan het zijn dat wij persoonsgegevens ontvangen van een wijkzorgpartij zoals bijvoorbeeld wijkverpleging of maatschappelijk werk. Persoonsgegevens worden nimmer gecombineerd met elders verkregen [of te verkrijgen] data welke niet doel strekken van het [correct] uitvoeren van de door Stichting Heen en Weer aangeboden diensten.

 

 1. Wettelijke grondslagen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG] kent zes grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonlijke informatie. Daarnaast is het in principe verboden ‘bijzondere’ persoonlijke informatie te registreren, tenzij aan één van de tien uitzonderingen wordt voldaan.
Stichting Heen en Weer verwerkt ‘gewone’ persoonsgegevens op basis van twee van de wettelijke grondslagen en ‘bijzondere’ persoonsgegevens op basis van één van de wettelijke uitzonderingen.
De wettelijke grondslagen waarop ‘gewone’ persoonsgegevens worden verwerkt betreffen;

 1. Toestemming
 2. Overeenkomst uitvoering.

De wettelijke uitzondering waarop ‘bijzondere’ persoonsgegevens worden verwerkt betreft;

 1. Uitdrukkelijke toestemming.
 2. Specificatie verzamelde gegevens

Persoonsgegevens kunnen volgens de AVG worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 

 • Categorie 1) Naam en contactgegevens

Dit zijn uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor uw identificatie en om u direct te kunnen benaderen.

 

 • Categorie 2) Betaalgegevens

Dit betreft de bankrekening en tenaamstelling vanwaar betalingen aan Stichting HeenenWeer worden verricht. Deze bankrekening kan eventueel op een andere naam staan dan de naam waarop u als relatie bij Stichting Heen en Weer staat geregistreerd. Bijvoorbeeld in die gevallen waar een derde partij de financiële middelen beheert of betalingen worden gedaan namens een organisatie. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de door u uitgevoerde betalingen te kunnen koppelen aan uw overeenkomst.

 

 • Categorie 5) Medische gegevens

Dit betreft door u -of door iemand die uw belangen behartigt- verstrekte gegevens over bijvoorbeeld een specifieke handicap of informatie aangaande uw mobiliteit. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw veiligheid te kunnen waarborgen met behulp van een specifieke begeleiding door onze chauffeurs.

 

 • Categorie 6) Locatiegegevens:

Dit zijn gegevens over de locaties die u bezoekt, de locaties waar u veelal verblijft of de locaties vanwaar u wordt opgehaald. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor navigatie van de door Stichting Heen en Weer aangeboden vervoersdiensten.

 

 1. Doel van verzameling persoonsgegevens

Afhankelijk van uw relatie met Stichting Heen en Weer, worden uw persoonsgegevens voor verschillende doelen bewaard en gebruikt. Hieronder wordt per relatie aangegeven wat dat specifieke doel is.

 

 • Klant van Stichting Heen en Weer

Als ‘klant van de stichting’ maakt u gebruik van de door de stichting geboden vervoersdiensten. Stichting Heen en Weer combineert en identificeert diensten en betalingen van haar klanten met behulp van een digitaal registratiesysteem. Wanneer u gebruik wil maken van de vervoersdiensten van Stichting Heen en Weer dient u zich vooraf in dit systeem te registreren. De gegevens die u bij deze registratie verstrekt worden gebruikt om uw identiteit te kunnen koppelen aan de door u geboekte diensten, of de door namens u handelende derde partij geboekte diensten. Wij gebruiken deze gegevens tevens om u te kunnen bereiken in het geval van een annulering, of indien wij uw gegevens nodig hebben in het geval van calamiteiten of een [juridisch] geschil. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de Stichting en u te benaderen voor eventueel door ons georganiseerde sociale activiteiten.

 

 • Vriend van Stichting Heen en Weer

Als ‘vriend van de stichting’ conformeert u zich aan een vaste periodieke donatie. Wij gebruiken uw registratiegegevens voor het toezenden van een contract wat voldoet aan de eisen van de Belastingdienst en het toezenden van een periodieke factuur horend bij dat contract. Door middel van een periodieke nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de diverse ontwikkelingen binnen de Stichting.  Daarnaast gebruiken wij uw gegevens in het geval van een [juridisch] geschil.

 

 • Sponsor van Stichting Heen en Weer

Als ‘sponsor van de stichting’ conformeert u zich aan een vaste periodieke donatie of een eenmalige donatie voor een vooraf gespecificeerde periode. Als tegenprestatie voor deze donatie promoot Stichting heen en Weer uw dienst of uw organisatie conform separaat overeengekomen voorwaarden. Wij gebruiken uw registratiegegevens voor het toezenden van een contract wat voldoet aan de eisen van de Belastingdienst en het toezenden van een [periodieke] factuur horend bij dat contract. Door middel van een periodieke nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de diverse ontwikkelingen binnen de Stichting. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens in het geval van een [juridisch] geschil.

 

 1. Delen van gegevens met derden

Stichting Heen en Weer verstrekt uitsluitend gegevens aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dit kunnen bijvoorbeeld partijen zijn die namens u [of uw organisatie] handelen, of partijen die voor een gezamenlijk doel van meerdere personen ineens handelen. U wordt geacht toestemming tot dit delen met derden te hebben gegeven wanneer u
gebruik maakt van de vervoersdiensten van de Stichting met behulp van een derde partij, of wanner u als klant of relatie van de Stichting uzelf door anderen laat vertegenwoordigen.
Het delen van deze gegevens geschiedt te allen tijde conform de grondslagen van de AVG zoals genoemd in artikel 2 van deze privacyverklaring. De ontvangende partij van deze gegevens is op haar beurt gehouden aan dezelfde AVG en de daarin genoemde grondslagen voor het eventueel verwerken, opslaan en bewaren van persoonsgegevens.

 

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het registratiesysteem van Stichting Heen en Weer.  Dit systeem is met een toegekende rechtenverdeling en een bij die specifieke verdeling behorend wachtwoord beveiligd. Met behulp van deze rechtenverdeling kunnen onderdelen van het systeem alleen zichtbaar worden gemaakt voor individuele functies. Afhankelijk van de functie die een vrijwilliger van de Stichting bekleed, kunnen zij hierdoor slechts bepaalde persoonsgegevens inzien. De vrijwilligers van Stichting Heen en Weer zijn gewezen op hun plichten inzake de AVG en hebben bij aanstelling een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Met deze verklaring zijn zij gehouden tot geheimhouding van al hetgeen zij aan persoonsgegevens bij de uitvoering van hun werkzaamheden te weten komen.

 

 1. Duur van gegevensbewaring

De [financiële] administratie van een stichting dient [minimaal] zeven jaar te worden bewaard. Dit is een wettelijke vereiste om verantwoording aan de belastingdienst te kunnen afleggen. Indien er voor specifieke persoonsgegevens geen wettelijke bewaartermijn is vastgelegd, bewaart Stichting Heen en Weer uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de te leveren diensten of totdat uzelf verzoekt deze uit de administratie te verwijderen.

 

 1. Uw rechten inzake het opnemen van persoonsgegevens

De AVG geeft u een aantal belangrijke rechten wanneer het gaat om registratie van uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen variëren afhankelijk van het soort persoonsgegevens wat wordt geregistreerd. Hieronder worden de rechten genoemd zoals deze gelden voor de door Stichting Heen en Weer opgenomen persoonsgegevens.

 

 • Het recht van inzage

U hebt te allen tijde het recht inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

 

 • Het recht van correctie

U hebt het recht uw persoonsgegevens te laten aanpassen in geval van onjuistheden.

 

8.3  Het recht van verwijdering

Indien er geen wettelijke bewaartermijn bestaat, heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

 

8.4  Het recht van beperking

Indien u gebruik heeft gemaakt van uw recht tot een correctie, inzage of wijziging, heeft u gedurende de behandeling van dit verzoek het recht tot beperking van verwerking.

 

 • Het recht van data-vervoer

U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere organisatie van uw keuze. Dit geldt niet voor de persoonsgegevens die noodzakelijk dienen te worden bewaard op grond van een wettelijke bewaartermijn.

 

8.6  Het recht van bezwaar

Indien u door Stichting Heen en Weer met een directe marketing wordt benaderd, heeft u het recht hier bezwaar tegen te maken.

 

 1. Cookies

Stichting Heen en Weer maakt geen gebruik van cookies waarvoor toestemming vereist is. De website maakt slechts gebruik van functionele cookies om de website te optimaliseren. Dit type cookies maken een dusdanig beperkte inbreuk op de privacy, dat de privacywetgeving niet van toepassing is

 

 1. Klacht indienen

Indien u onverhoopt niet tevreden bent met de door Stichting Heen en Weer geleverde diensten of service, kunt u te allen tijde contact opnemen met de Stichting. Komt u er met de Stichting niet uit en betreft uw klacht een geschil omtrent uw persoonsgegevens, kunt deze voorleggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hen direct benaderen via de volgende link.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 1. Wijziging van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring wordt aangepast wanneer een wetswijziging of wijziging in de dienstverlening dit noodzakelijk acht. De aangepaste versie wordt met publicatiedatum op de website van Stichting Heen en Weer vermeldt.

 

 1. Contact

Stichting Heen en weer is op verschillende manieren te benaderen.

Via de Website:
https://heenenweeramsterdam.nl/contact/

 

Per e-mail:
info@heenenweeramsterdam.nl

 

Per telefoon:

Pijp/Rivierenbuurt: 06–28 18 13 43
Oud-Zuid: 06–20 07 88 71
Centrum: volgt binnenkort

 

 

Stichting Heen en Weer is voor haar dienstverlening volledig afhankelijk van vrijwilligers. Het kan hierdoor voorkomen dat het iets langer duurt alvorens u antwoord krijgt op uw vraag. Wij danken u op voorhand voor uw geduld en begrip hiervoor.

 

Back To Top